Strona główna Regulamin Wystaw w Polsce
Odwiedziło nas1414240
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval
English (United Kingdom)Polish (Poland)

  

Google Translate

Regulamin Wystaw

REGULAMIN WYSTAW PSÓW RASOWYCH

(skrót)

źródło: Związek Kynologiczny w Polsce

I. Postanowienia ogólne

3. Związek organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów:

a) wystawy międzynarodowe (FCI) z prawem przyznawania CACIB,

b) wystawy krajowe,

c) wystawy klubowe,

d) wystawy championów - wg odrębnego regulaminu, który jest załącznikiem do niniejszego,

e) pokazy popularyzujące psa rasowego.

7. Na wystawy organizowane przez Związek mogą być zgłaszane i przyjmowane psy zarejestrowane w Związku lub w uznanych przez FCI innych organizacjach kynologicznych. W przypadku psów ras nieuznanych przez FCI nawet prowizorycznie, mogą być one wystawiane, jeśli są uznane przez organizację członkowską lub partnera kontraktowego FCI. Psy tych ras muszą być wykazane w katalogu oddzielnie jako „Rasy nieuznane przez FCI”. Nie mają one prawa do uzyskania wniosków CACIB, nie mogą brać udziału w konkurencji Najlepszy w Grupie, ani mieć przyznanego żadnego tytułu FCI.

Mają natomiast prawo do uzyskania CWC/CAC oraz pozostałych przewidzianych niniejszym regulaminem tytułów

10. W wystawach uczestniczyć mogą tylko psy zdrowe, posiadające zaświadczenia zgodne z wymogami weterynaryjnymi. Psy chore, kalekie, z atrofią jąder oraz suki w okresie laktacji nie mogą uczestniczyć w wystawach


II. Zasady organizacji wystaw

4. Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:

a) nazwę (imię i przydomek hodowlany) psa,

b) numer rodowodu np. PKR lub KW (informacja ta nie jest konieczna w klasach baby, szczeniąt i młodzieży) oraz obligatoryjnie numer rejestracyjny (dotyczy psów, które są w posiadaniu członków ZKwP),

c) numer tatuażu lub chipa,

d) rasę, płeć, umaszczenie, rodzaj włosa, wielkość (np. średni, miniaturowy) i datę urodzenia psa,

e) nazwy (imiona i przydomki hodowlane) rodziców,

f) wyszkolenie psa,

g) posiadane tytuły,

h) imię i nazwisko hodowcy,

i) imię i nazwisko oraz adres właściciela,

j) klasę, do której pies jest zgłoszony,

k) podpis zgłaszającego.

5. Na wystawę mogą być przyjmowane psy wpisane do Polskiej Księgi Rodowodowej, Księgi Wstępnej lub do ksiąg rodowodowych i ksiąg wstępnych innych organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

6. Psy mogą być zgłaszane na wystawę wyłącznie do jednej z następujących klas:

a) klasy baby - wiek od 3 do 6 miesięcy,

b) klasy szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy,

c) klasy młodzieży - wiek od 9 do 18 miesięcy,

d) klasy pośredniej - wiek od 15 do 24 miesięcy,

e) klasy otwartej - wiek powyżej 15 miesięcy,

f) klasy użytkowej - wiek powyżej 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości.

g) klasy championów - dla psów posiadających tytuły championa międzynarodowego lub krajowego polskiej lub zagranicznej organizacji kynologicznej uznanej przez FCI - nie dotyczy championatów młodzieżowych.

Kserokopię championatu należy dołączyć do zgłoszenia psa na wystawę.

W przypadku braku stosownych załączników przy zgłoszeniu do klasy użytkowej lub championów, organizator przenosi psa do klasy otwartej

h) klasy weteranów - dla psów i suk, które ukończyły 8 lat.

Dla klas otwartej, użytkowej, championów i weteranów nie określa się górnej granicy wieku. Na wystawach klubowych oraz specjalistycznych, na wniosek Klubu zatwierdzony przez Zarząd Główny,  można tworzyć inne dodatkowe klasy (np. juniorów, honorową itp.).

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).


III. Zasady sędziowania psów na wystawach

1. Do podejmowania decyzji o przyznaniu ocen, lokat, certyfikatów upoważniony jest jedynie uprawniony sędzia kynologiczny z Polski lub zaproszony z uznanych przez FCI organizacji kynologicznych innych krajów. Jest on zobowiązany do przeprowadzenia oceny bez jakiejkolwiek pomocy i ingerencji osób trzecich.

W sprawach organizacyjnych sędzia może skorzystać z pomocy sekretarza i gospodarza ringu, a także tłumacza. Na wystawach międzynarodowych mogą sędziować wyłącznie sędziowie międzynarodowi uznani przez FCI. Ocena psów może być dokonywana wyłącznie przez sędziów, którzy w swojej krajowej organizacji kynologicznej uzyskali uprawnienia do sędziowania danej rasy. Sędziowie są zobowiązani do oceny psów jedynie na podstawie aktualnie obowiązującego wzorca FCI. Sędziowie z krajów, które nie są członkami FCI, mogą sędziować na wystawach FCI tylko w przypadku, kiedy ich krajowa organizacja kynologiczna jest związana z FCI umowami kontraktowymi lub innymi ustaleniami umownymi i pod warunkiem, że ich nazwisko znajduje się na oficjalnej liście tej organizacji.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Wystaw Psów Rasowych FCI pkt 9.

2. Wymagane kompetencje, prawa i obowiązki sędziów na wystawach różnych rodzajów określa regulamin

sędziów.

11. Przy indywidualnej ocenie psów sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i psychiczne.

W efekcie tej oceny pies może otrzymać jedną z poniższych ocen:

a) DOSKONAŁA,

b) BARDZO DOBRA,

c) DOBRA,

d) DOSTATECZNA,

e) DYSKWALIFIKUJĄCA,

f) NIE DO OCENY.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie

pozostałe psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.

Na wystawach klubowych, na podstawie uchwały Klubu, lokaty mogą otrzymać wszystkie psy i suki

w klasie.

12. Oceny przyznawane przez sędziów muszą odpowiadać następującym definicjom:

Ocena „DOSKONAŁA” (DOSK.) może być przyznana psu bardzo bliskiemu ideałowi wzorca rasy, będącemu w doskonałej kondycji fizycznej i psychicznej, który wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu. Jego zalety jako przedstawiciela rasy pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale piętno płci musi być wyraźne.

Ocena „BARDZO DOBRA” (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, o ile nie dotyczą budowy psa. Ta ocena może być przyznana jedynie psu wysokiej klasy.

Ocena „DOBRA” (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące, ani nie zostały skorygowane chirurgicznie lub ukryte w inny niedozwolony sposób.

Ocena „DOSTATECZNA” (DOST.) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.

Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW.) powinna być przyznana psu,

- który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy,

- którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne,

- który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm. Ocena ta powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym dyskwalifikujące wady wymienione we wzorcu rasy.

Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem

NIE DO OCENY (NDO). To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który:

- nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia

ocenę mechaniki i typowości ruchu

- nie pozwala dotknąć się sędziemu, uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, szaty, budowy ciała,

ogona lub jąder

- wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia oraz zabiegów, które mogą być uznane za

próbę oszustwa.

To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia, że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

Cztery najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane pod warunkiem, że uzyskały ocenę  przynajmniej „BARDZO DOBRĄ”.

W klasach baby i szczeniąt pies może otrzymać oceny:

WYBITNIE OBIECUJĄCY (WO)

OBIECUJĄCY (OB)

MAŁO OBIECUJĄCY (MO)

13. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny. Wystawcy nie przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji.


IV. Zasady nagradzania psów

1. Nagradzanie psów na wystawach organizowanych przez Związek ma charakter wyłącznie honorowy i symboliczno-pamiątkowy. Nagrodami honorowymi są medale, rozety i puchary, względnie inne przedmioty o charakterze symboli sportowych. Otrzymuje je na własność aktualny właściciel psa. Stosowanie nagród pieniężnych jest zabronione.

2. Na wystawach można wyróżniać psy nagrodami rzeczowymi. W katalogu wystawowym organizator zamieszcza informację o fundatorach i przeznaczeniu nagród.

3. Na wystawach organizowanych przez Związek stosowane są następujące formy nagród i tytułów

honorowych:

MEDALE, ROZETY

W każdej klasie i rasie, z wyjątkiem klas baby i szczeniąt, organizator może przyznać medale lub rozety dla 3 psów, które uzyskały ocenę doskonałą oraz I, II i III lokatę; za lokatę I przyznaje się medal złoty, za lokatę II medal srebrny, za lokatę III medal brązowy.

Koszt zakupu medali ponosi organizator wystawy.

TYTUŁY

Zwycięzca Młodzieżytytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.

Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w załączniku do niniejszego regulaminu.

Najlepszy Junior w Rasietytuł przyznawany w porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki.

Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.

Młodzieżowy Zwycięzca Polski – tytuł z  podaniem miasta i roku uzyskuje pies i suka, które uzyskały ten tytuł, według zasad dla młodzieży omówionych wyżej, na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku - wyznaczonej uchwałą Plenum Zarządu Głównego.

Zwycięzca - tytuł mogą otrzymać, w każdej rasie, psy i suki z ocenami doskonałymi i I-szymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, konkurując ze sobą w tzw. porównaniu.

Wyjątek mogą stanowić rasy występujące w kilku, ocenianych oddzielnie, odmianach np. umaszczenia, szaty, wielkości. Wykaz tych ras oraz zasady przyznawania im tytułu zawarte są w  załączniku do niniejszego regulaminu.

Zwycięzca Polski - tytuł z podaniem miasta i roku może otrzymać pies i suka, zwyciężając omówione wyżej „porównanie” na jednej wystawie międzynarodowej w roku - według uchwały Plenum Zarządu Głównego.

Zwycięzca Wystawy Championów - tytuł z podaniem miasta i roku może otrzymać w każdej rasie pies i suka na wystawie championów. O tytuł ten konkurują psy (suki) z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.

Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB - Best of Breed) O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży”, „Zwycięzca” oraz te, które w klasie weteranów uzyskały ocenę doskonałą z I lokatą.

Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.

Młodzieżowy Zwycięzca Klubu - tytuł można przyznać psu i suce na wystawach klubowych, według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych

przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

Zwycięzca Klubu - tytuł można przyznać psu i suce na wystawach klubowych według zasad ustalonych przez Kluby. Tytuł może być przyznawany wyłącznie na wystawach organizowanych przez Kluby Komisje Zarządu Głównego.

Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana i Najlepsza Hodowla - są to tytuły przyznawane na wystawach klubowych.


4. CHAMPIONATY KRAJOWE

a) Championat Polski

3 wnioski CWC/CAC od trzech różnych sędziów, w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej i z warunkiem, że między pierwszym a ostatnim wnioskiem upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

CWC/CAC certyfikat  na wystawowego championa Polski.

W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów.

 

b) Młodzieżowy Championat Polski

3-krotnie uzyskany tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jeden z tytułów musi zostać przyznany na wystawie klubowej lub międzynarodowej. Nie wymaga się określonego przedziału czasu.

Dyplomy „Championa Polski” i „Młodzieżowego Championa Polski” wydaje Zarząd Główny Związku na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku stanowi załącznik do tego regulaminu) biorąc za podstawę sprawozdania z oddziałów organizatorów wystaw.

 

5. CHAMPIONATY MIĘDZYNARODOWE FCI

Międzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.) oraz Międzynarodowy Championat Wystawowy (C.I.E.)

CACIB – certyfikat wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i/lub C.I.E. Przyznawany na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI,  dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów.

a) Zasady przyznawania wniosków CACiB na Międzynarodowego Championa Piękności (C.I.B.) i Międzynarodowego Championa Wystawowego (C.I.E.):

O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.

Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res.CACIB).

Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z  innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).

O CACIB mogą ubiegać się na wystawach międzynarodowych FCI psy wszystkich ras startujące w następujących klasach: championów, użytkowej, otwartej i pośredniej. Może on być przyznany najpiękniejszemu z psów i suk ze wszystkich tych klas w każdej rasie pod warunkiem, że rzeczywiście na to zasługują.

Kiedy w danej rasie występuje wiele odmian różniących się między sobą masą ciała, okrywą włosową, umaszczeniem itp., Zgromadzenie Generalne FCI decyduje, czy w rasie tej przyznawany będzie jeden CACIB dla wszystkich odmian łącznie, czy kilka CACIB-ów.

Ewentualne sprzeciwy lub wątpliwości Komitet FCI rozstrzyga po konsultacji z krajem pochodzenia rasy i Komisją Standardów.

Obowiązuje zasada, że pies (suka) uzyskujący na wystawie CACIB otrzymuje automatycznie CWC/CAC.

CACIB rezerwowy (res. CACIB) może zostać przekształcony w CACIB na wniosek właściciela psa, który otrzymał res. CACIB lub na wniosek krajowej organizacji kynologicznej, której jest on członkiem, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

- CACIB został przyznany psu, który jest już Międzynarodowym Championem Piękności lub Wystawowym (tytuł potwierdzony przez FCI).

- CACIB został przyznany psu, który w dniu wystawy spełniał warunki do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności lub Wystawowego.

- CACIB został przyznany psu, który nie posiada pełnego, trzypokoleniowego rodowodu uznanego przez FCI.

- CACIB został przyznany psu zbyt młodemu (zgłoszenie do niewłaściwej klasy), aby mógł pretendować do tego tytułu.

 

b) Międzynarodowy Championat Piękności (C.I.B.)

PSY RAS NIEPODLEGAJĄCYCH PRÓBOM PRACY

4 wnioski CACIB, zdobyte w 3 różnych krajach, od 3 różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień

 

c) Międzynarodowego Championat Wystawowy (C.I.E.)

Tytuł ten może być przyznany psom ras poddawanych próbom pracy (zgodnie z nomenklaturą ras FCI).

4 wnioski CACIB, zdobyte w 3 różnych krajach, od 3 różnych sędziów, w minimalnym odstępie 1 rok i 1 dzień


V. Zasady organizowania konkurencji finałowych 

Konkurencje finałowe winny być kulminacyjnym punktem programu wystawy oraz atrakcyjnym, zarówno dla wystawców, jak i dla publiczności, jej zwieńczeniem. Przeprowadzane są one na wszystkich wystawach.

A. Konkurencje organizowane obowiązkowo:

1. Najpiękniejszy Junior Wystawy (NJW lub JBIS - ang. Junior Best in Show) - udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Najlepszy Junior w Rasie”.

Wybory dokonywane są w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego.

Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy. Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, organizator może w ostatnim dniu wystawy zorganizować porównanie zwycięzców poszczególnych dni.

2. Zwycięzca Grupy - (ZG lub BOG - ang. Best of Group) - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł „Zwycięzca Rasy” oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2., 3. i 4. miejsce.

3. Najpiękniejszy Pies Wystawy - (NPW lub BIS - Best in Show) - o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. W ringu honorowym, wyznaczony sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1., 2., 3. i 4. miejsce.

Jeżeli wystawa trwa dłużej niż jeden dzień, o tytuł „Najpiękniejszego Psa Wystawy” konkurują zwycięzcy wszystkich 10 grup FCI. Organizatorzy są zobowiązani do zapewnienia bezpłatnych noclegów od dnia oceny na ringu do dnia finału dla wystawcy i psa, który zdobył tytuł „Zwycięzca Grupy” w innym dniu niż odbywający się finał.

4. Konkurs Młody Prezenter (ang. Junior Handling) - według odrębnego regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego.

 

B. Konkurencje fakultatywne:

W ramach uatrakcyjnienia wystawy organizator może przeprowadzić również inne konkursy, jak np.:

1. Najpiękniejsze Baby - udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie baby otrzymały ocenę „wybitnie obiecujący” oraz lokatę I. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Baby w Rasie.

2. Najpiękniejsze Szczenię - udział w wyborze biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie szczeniąt otrzymały ocenę „wybitnie obiecujący” oraz lokatę I. Jeśli  konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o konieczności dokonania wyboru Najlepszego Szczenięcia w Rasie.

3. Najpiękniejszy Weteran - udział biorą psy/suki (po jednym przedstawicielu rasy), które na danej wystawie w klasie weteranów otrzymały ocenę doskonałą oraz lokatę I. Jeśli konkurencja jest przewidziana w programie wystawy, organizator ma obowiązek poinformować sędziego o  konieczności dokonania wyboru Najlepszego Weterana w Rasie.

4. Najpiękniejszy Pies Ras Polskich - udział w wyborze biorą psy/suki ras polskich, które na danej wystawie otrzymały tytuł „Zwycięzca Rasy”.

5. Najlepsza Para - parę stanowią, wystawiane na danej wystawie, pies oraz suka tej samej rasy, będące własnością tego samego właściciela(i).

6. Najlepsza Grupa Hodowlana - grupę stanowią minimum 3 a maksimum 5 psów/suk jednej rasy, o tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.


VI. Szczególne obowiązki organizatorów 

1. W zakresie opieki nad psami:

a) Na teren wystawy nie mogą być wprowadzane psy nieskontrolowane przez lekarza weterynarii.

2. W zakresie informacji i popularyzacji kynologii:

a) Prezentacja zwycięzców i przebieg konkurencji finałowych powinny być prowadzone fachowo i z dużą wiedzą kynologiczną.

b) Urządzenia nagłaśniające nie mogą przeszkadzać sędziom w ich pracy ani psom.


VII. Szczególne uprawnienia i obowiązki sędziów

4. Sędzia ze względu na zakres obowiązków pełni najważniejszą rolę w ringu, jednak w sprawach organizacyjnych odpowiedzialność ponosi gospodarz ringu, przy czym wszystkie czynności mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą sędziego.

5. Podczas oceny sędziowie mogą posługiwać się wyłącznie odrębnie wydrukowanym planem sędziowania.

6. Sędzia może ocenić „poza konkursem” psa wprowadzonego z opóźnieniem pod warunkiem, że figuruje on w katalogu. Oceniany „poza konkursem” pies nie może uzyskać lokaty, nagrody ani tytułu.

7. W przypadku niesportowego zachowania się wystawcy, a szczególnie:

a) uporczywego wchodzenia na ring drugiej osoby bez zgody sędziego lub nawoływania psa spoza ringu przez drugą osobę (double handling),

b) prowadzenia psa w sposób przeszkadzający innym wystawcom lub atakującego inne psy,

c) dyskutowania z sędzią,

d) odmowy przyjęcia oceny (dyplomu) lub opuszczenia ringu przed jej wręczeniem,

e) samowolnej zmiany lokaty (kolejności) ustalonej przez sędziego,

f) niegrzecznego zachowania się, wygłaszania złośliwych uwag pod adresem sędziego, wystawców  ub innych osób, sędzia może zdyskwalifikować psa. Winien sporządzić pisemną informację opisującą zajście. Informację podpisaną przez sędziego, asystentów i ewentualnych świadków sędzia  przekazuje organizatorowi wystawy, a ten z kolei przesyła ją do przewodniczącego oddziału macierzystego wystawcy.

Zarząd oddziału zobowiązany jest do wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji w stosunku do wystawcy. Może to być rozmowa ostrzegawcza lub skierowanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego.

Kopie całej korespondencji związanej ze sprawą należy przekazywać zainteresowanemu sędziemu oraz Prezydium Kolegium Sędziów.


VIII. Uprawnienia i obowiązki wystawców

1. Wystawca ma prawo otrzymać kartę oceny i dyplom oraz medal lub jego odpowiednik (o ile pies trzymał odpowiednią ocenę i lokatę).

2. Wystawcę obowiązuje zachowanie zgodne z przepisami porządkowymi wystawy.

3. Wystawca psa nie może wszczynać dyskusji z sędzią.

4. Właściciel odpowiedzialny jest za zachowanie się osoby prowadzącej jego psa w ringu (wystawcy).

5. Osoba wykluczona ze Związku nie może wystawiać psa; odpowiedzialność w takim przypadku ponosi właściciel psa.

6. Wystawca zobowiązany jest być na wystawie wraz z psem od jej rozpoczęcia do zakończenia. Winien uczestniczyć w ewentualnej prezentacji zwycięzców, brać udział w konkurencjach fakultatywnych, do których zgłosił swoje psy oraz uczestniczyć w konkurencjach finałowych z psami, które zdobyły stosowne tytuły.

7. W ringu, podczas oceny psa, wystawca zobowiązany jest do noszenia przypiętego w widocznym miejscu numeru startowego tego psa, który jest aktualnie prezentowany. Wraz ze zmianą psa musi być zmieniony numer startowy.

8. Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za zgłoszonego psa, także za tego, który nie został doprowadzony do oceny (dotyczy to również psów zwolnionych z opłat).

9. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do pogryzienia ludzi i innych psów. Ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody.

10. Na terenie wystawy wystawca jest zobowiązany do prowadzenia psów na smyczy.

11. Wszelkie protesty i roszczenia, z wyjątkiem werdyktu sędziego (rozdział III pkt 13), należy przedstawić na piśmie i złożyć kaucję w wysokości 100 zł w sekretariacie wystawy. Jeżeli po sprawdzeniu okażą się one nieuzasadnione, kaucja przypadnie organizatorowi wystawy. W przeciwnym razie następuje zwrot kaucji i zadośćuczynienie w postaci zwrotu opłaty za zgłoszenie psa na wystawę.

 

 nowofundland
reproduktor

 

Informacja zgodnie z unijną dyrektywą - Ta strona do poprawnego działania potrzebuje włączonych plików cookie. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe, które są przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Akceptuję cookies z tej strony

EU Cookie Directive Module Information